Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  • Mezunları %90 gibi yüksek istihdam edilme oranına sahiptir
  • Zorunlu stajların yanı sıra istatistik bölümü öğrencileri İTO ve üniversitemiz bünyesinde var olan araştırma merkezlerinin çalışmalarında aktif olarak görev alırlar ve öğrenim sürecinde iş deneyimi kazanırlar.
  • KPSS ve benzeri merkezi sınavlarda 22 üniversite arasında üniversitemiz istatistik bölümü mezunlarının tüm bilim alanlarında (İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Muhasebe ve Endüstri ilişkileri gibi) ilk sıralarda yer alması eğitim kalitemizin bir ölçüsüdür.
  • Dünya’nın en büyük odalarından birisi olan İTO’nun sağlayacağı staj ve istihdam imkanları vardır.
  • Bölüm mezunları iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının kamu ve özel sektörde başvurduğu işlere müracaat edebilmektedirler.
  • Her yıl açıklanan “geleceğin en iyi meslekleri” sıralamasında her zaman ilk 5’te yer almaktadır.
  • Yapılan araştırmalara göre “en çok kazandıran meslekler” arasında İstatistik mezunlarının yapmış olduğu meslekler ilk 5’te bulunmaktadır.
  • 2022 yılına kadar şirketlerin %85’inde büyük veri kullanılacağı için kuruluşlarda daha çok istatikçi istihdam edilecektir.
  • Yapılan projeksiyonlara göre 2026 yılına kadar istatistikçi istihdamı %34 artacağı öngörülmektedir.
  • YÖK Kalite Komisyonu, gelecekte istatistiği daha da önem kazanacağının öngörüldüğünü ve bu alanlara ağırlık verilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir.

  Son yıllarda dünyada veri sayısı, veri çeşitliliği ve veri akış hızında büyük bir artış olmaya başladı. Günümüzde toplanan veri sayısı o kadar hızlı artmaktadır ki, yapılan araştırmalara göre dünyada toplanan verilerin %90’ı son iki yılda toplanmıştır. Bu veri sayısı, veri çeşitliliği ve veri akış hızı ivmesi gelecekte daha da artacaktır. Buna paralel olarak toplanan verileri analiz ederek bilgiye, bilgiyi de değere dönüştürecek insan kaynağı yani istatistikçi ihtiyacının da artacağı beklenmektedir.

  İstatistik lisans programından mezun olanlar veriden bilgi ve değer üretilen her alanda; veri analisti, istatistikçi, veri bilimci, veri madencisi, iş analisti, sistem analisti ve süreç analisti olarak görev yapabilirler. İstatistik programından mezun olacakların çalışabilecekleri alanlar genel olarak aşağıda yer almaktadır.

  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Bankalar
  • Aracı Kurumlar
  • Finans Kurumları
  • Sermaye Piyasası Kurulu
  • Araştırma Kuruluşları
  • Kuruluşların Araştırma Departmanları
  • Kuruluşların Planlama Departmanları
  • Kuruluşların Risk Departmanları
  • Borsa İstanbul
  • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
  • Kuruluşların Hazine Departmanları
  • Üniversiteler
  • Sigorta Kuruluşları
  • Yerel Yönetimler
  • Medya
  • Hastaneler
  • Spor Kulüpleri
  • Telekomünikasyon Kuruluşları

  Öğrencilerimizin 3. Sınıfın yazında 40 iş günü zorunlu stajı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz danışman onayı ile şehir dışında staj yapma imkanına sahiptir.

  GÖNÜLLÜ STAJ: Öğrencilerimiz eğitim dönemi içerisinde hafta içi boş günlerinde(2 ya da 3 gün) ve yaz döneminde sürekli olarak staj yapmaktadırlar. Staj sigortaları da zorunlu stajlarda olduğu gibi Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

  Zorunlu / seçmeli veya gönüllü staj kapsamında stajını gerçekleştiren öğrencilerimize stajyer ücreti ödemesi yapılması veya yapılmaması hususu firmaların kendi yönetim politikaları çerçevesinde belirlenmektedir.

  İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  İstatistik (Zorunlu)40 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı çalışma imkânı ‘asistan öğrenci’ uygulaması kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asistan öğrenci kapsamında öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalışabilmektedir. Yök mevzuatı çerçevesinde belirlenen asgari ücretin saat tutarı ödenmektedir.

  İstatistik bölümünü tercih eden aday öğrencilerimiz ücret karşılığında isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına dahil olabilmektedirler. Yabancı dil eğitimi 1 sene sürdüğünden dolayı öğrenciler bölümlerine 1 sene geç başlamaktadırlar. Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde öğrencilere;

  • İnsan kaynağı, teknoloji, değişim, yönetim ve iş süreçleri ile ilgili performansların entegre şekilde doğru ölçülmesi ve yönetilmesi,
  • Sistemin mevcut performansını ve bunun arkasındaki etkenleri görülebilmesi ve geleceğe yönelik öngörü geliştirilebilmesi,
  • Olgular arasındaki ilişkilerin ölçülmesi
  • Neden sonuç ilişkilerinin saptanması
  • Bilgiye zamanında ulaşarak reaktif değil pro-aktif kararlar verilebilmesi,
  • Düşük riskli süreçleri otomatize ederek daha kompleks risk senaryolarına verimli bir şekilde odaklanabilme,
  • Alınan kararların; ölçmeye, araştırmaya, analize ve bilimsel düşünceye dayandırılması,
  • Kurum çapında somut verilere ve bilgiye dayalı karar verme kültürü kazandırılması,
  • Değişen düzenlemelere, piyasa ve ekonomik koşullara hızlı adaptasyon kabiliyeti kazanarak rekabet avantajı elde edebilme
  • Müşterilerin ve pazarın daha iyi anlaşılması, yeni müşteri kazanılması, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti, müşterilerin elde tutulması/geri kazanılması, satış stratejilerinin geliştirmesi
  • Verimsiz alanlara ilişkin gelişim fırsatlarının tespiti, daha verimli hale getirilmesine olanak tanıyan iş süreci değişikliklerinin belirlenmesi ve uygulanması
  • Verilerin yönetilmesi, analiz edilmesi, anlamlı bilgilere dönüştürülmesi
  • Bilginin doğru şekilde kullanılabilmesi, yeniliğe yönlendirilmesi,
  • Araştırmalardan elde edilen bulgular ile bütün kurum için katma değer yaratabilecek fırsatların belirlenmesi,
  • Üretim ve kaynak kullanımını, finansal işlemleri ve belirsizlik ortamında riski ölçme/optimize etme, dağıtım süreçlerini ve kanallarını optimize etme
  • Karmaşık işgücü sorunlarına analitik bakış açısı getirerek yeni çözümlerin üretilmesine imkan sağlama,
  • Daha etkili kararların alınabilmesi için, veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenme, derin öğrenme, veri madenciliği, veri görselleştirme ve tahmine dayalı, optimizasyon ve simülasyon modelleme tekniklerinin uygulanması,

  ile ilgili konuları içeren bir eğitim programı sunulmaktadır.

  Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullara ilişkin güncel ve ayrıntılı bilgilerin ilgili birimlerden alınması daha uygundur.

  İstatistik Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Küreselleşme olgusuna paralel olarak gelişen teknoloji ve istihdam alanlarındaki hızlı değişim, sürekli artan veri ve hızlı hareket eden bilgi akışı; verilerin kullanılabilirliğindeki devrim, sürekli rekabet içindeki kurum ve ulusların analitik beceriye sahip insan gücüne olan ihtiyacını artırmıştır. Ancak günümüzde analitik beceriye sahip insan kaynağı yeterli değildir. Bölümümüz bu alanda ihtiyaç duyulan analitik beceriye sahip insan gücünü yetiştirmektedir.

  İstatistik geleceğin para birimi olarak ifade edilen verileri, bilgiye dönüştürerek; kurumlara karlılık ve verimlilik gibi performans göstergelerinde rekabet avantajı sağlamaktadır. Veriden bilgi üretme süreci olan istatistik; iktisattan biyolojiye, mühendislikten tıbba, genetikten sigortacılığa, kimyadan spora kadar her alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle İstatistik Bölümü’nden mezun olanlar verinin olduğu her alanda; veri analisti, istatistikçi, veri bilimci, veri madencisi, iş analisti, sistem analisti ve süreç analisti olarak çalışabilirler.

  Adayların bölüm tercihinde en önemli unsur olan; kazanç, istihdam olanağı ve alanın gelecekteki durumu açısından değerlendirildiğinde, İstatistik Bölümü 21. Yüzyılın en önemli bölümlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

  Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan
  Bölüm Başkanı
  sbagdatli@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş