İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda üretilen ve yönetilmekte olan tüm çalışmaların en önemli değer unsurunun doğru bilgi ve güvenilir veri olduğu ön plana çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında kabul edilen internet teknolojileri; web sayfaları, bloglar, sosyal medya uygulamaları, sensörler ve daha pek çok veri toplayan cihaz ve uygulamalar sayesinde her an bilimsel olan veya olmayan veriler toplanır hale gelmiştir. Bu verilerin miktarı ve çeşitliği arttıkça verilerin güvenli saklanması, saldırılara karşı korunması, ağ alt yapıların tasarlanması çok katmanlı hale gelmekte ve bu durum ayrı bir istihdam kolunu oluşturmaktadır. Şirketler veri değerlerini korumak ve güvenliğini garanti altına almak için bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, ağ güvenlik uzmanı, siber güvenlik uzmanı başlıkları altında istihdam arayışı içerisindedirler. Piyasada oluşan bu ihtiyaç kendisini bu konuda geliştiren, kariyer edinen veya uluslararası güvenlik uzmanı sertifikalarına sahip olan kişiler aracılığı ile giderilmektedir.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  Müfredat

  Küçükyalı Yerleşkesi

  İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda üretilen ve yönetilmekte olan tüm çalışmaların en önemli değer unsurunun doğru bilgi ve güvenilir veri olduğu ön plana çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında kabul edilen internet teknolojileri; web sayfaları, bloglar, sosyal medya uygulamaları, sensörler ve daha pek çok veri toplayan cihaz ve uygulamalar sayesinde her an bilimsel olan veya olmayan veriler toplanır hale gelmiştir. Bu verilerin miktarı ve çeşitliği arttıkça verilerin güvenli saklanması, saldırılara karşı korunması, ağ alt yapıların tasarlanması çok katmanlı hale gelmekte ve bu durum ayrı bir istihdam kolunu oluşturmaktadır. Şirketler veri değerlerini korumak ve güvenliğini garanti altına almak için bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, ağ güvenlik uzmanı, siber güvenlik uzmanı başlıkları altında istihdam arayışı içerisindedirler. Piyasada oluşan bu ihtiyaç kendisini bu konuda geliştiren, kariyer edinen veya uluslararası güvenlik uzmanı sertifikalarına sahip olan kişiler aracılığı ile giderilmektedir.

  Eski nesil sermaye odaklı üretim ve ekonomik modeller yerini bilgi ekonomisine bırakmıştır. Yeni nesil bilgi ekonomisinde “Data is the new oil” yani veri yeni petrol’dür kavramı gelişmiştir. Eski ekonomide petrol sahaları, fabrikalar ve üretim tesisleri stratejik önem taşırken yeni ekonomide fiziksel olan bu varlıkların yerini dijital varlıklar ve veri almıştır. Dolayısı ile gerek bireysel, gerek kurumsal gerekse ülkelerin sahip olduğu her türlü dijital varlıkları, bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan gereksinimlerine göre korunmak ve saklanmak durumundadır.

  Ülkemizin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde, örgün ve yaygın eğitimde siber güvenlik eğitiminin yaygınlaştırılması ve eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşlarla bilgi paylaşımı ve iş birliğini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi hedeflenmiştir. Eylem planının ulusal kapasitenin geliştirilmesi konu başlığında “İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi” konulu alt hedef çerçevesinde, siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması, üniversitelerde siber güvenlik ve ilgili alanlardaki programların yaygınlaştırılması ve siber suçla mücadelede görev yapan personelin uzmanlık seviyesinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için üniversitelere büyük rol düşmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Siber Güvenlik programı; öğrencilere bilgisayar ağ teknolojileri ve bu teknolojilerin güvenlik altyapısının oluşturulması için iki senelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek; bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli ve donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Teorik ve uygulamalı olarak sunulacak eğitimlerin yanı sıra üniversitenin anlaşmalı olduğu firmalarda staj ve iş yeri eğitimi imkanı sunulacak ve sektördeki önemli bir ihtiyaca yönelik uzmanlar yetiştirilecektir.

  Hemen Paylaş